"Warmia znana i nieznana"

Piśmiennictwo


 1. Białuński G., Pruskie związki terytorialno-osadnicze w dorzeczu środkowej Łyny w XIII wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1(243), 2004, s. 3–17.
 2. Gerullis G., Die altpreussischen Ortsnamen, Berlin-Leipzig 1922.
 3. Grodziska i szlaki Prusów, http://grodziska.strefa.pl/
 4. Hochleitner J., Kapliczki Warmii Południowej, Olsztyn 2004.
 5. Klimek R., Funkcjonowanie i obecny stan zachowania średniowiecznych wałów podłużnych w południowej części dominium warmińskiego, Pruthenia t. 3, Olsztyn 2008, s. 163–206.
 6. Klimek R., Terra Gunelauke. Przewodnik archeologiczny, Barczewo – Gady, 2008.
 7. Klimek R., Na kresach Galindii. Przewodnik archeologiczny, Gady – Olsztyn 2009.
 8. Klimek R., Próba ustalenia zasięgu „Terra Gunelauke” w świetle źródeł archeologicznych, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1(263), 2009, s. 79–87.
 9. Klimek R., Mała Barcja. Przewodnik archeologiczny, Gady – Olsztyn 2010.
 10. Lewicka D., Tomkiewicz R., Gmina Dywity. Teraźniejszość i przeszłość, Olsztyn 1994.
 11. Kobylińska U., Sąsiedzi czy wrogowie? Wyniki ratowniczych badań archeologicznych osad przygrodowych w Sętalu i Kabikiejmach w roku 2000, Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, 2002, s. 7–58.
 12. Kosińska T. (red.). Gady. Nasza mała ojczyzna. 1369–2009, Gady 2009.
 13. Pollakówna M., Osadnictwo Warmii w okresie krzyżackim, Poznań 1953.
 14. Pospiszyl A., Toponimia południowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987.