"Warmia znana i nieznana"

Wstęp (II)   Kontynuując naszą podróż po Warmii, w tej części przewodnika zwiedzimy zachodnią część gminy Dywity. Odwiedzimy Brąswałd, Barkewedę i Bukwałd. Zaciekawieni pracującym od wieku taranem wodnym, zajrzymy do Kajn, leżących po sąsiedzku w gminie Jonkowo. Wkraczając na teren gminy Dobre Miasto, zwiedzimy Cerkiewnik i Swobodną – wsie leżące po przeciwnych stronach jeziora Limajno zwanego „Perłą Warmii”.

   Chociaż na tym terenie odkryto ślady bytowania człowieka datowane na 14 000 r. p.n.e. (groty strzał), a liczne pozostałości grodów i strażnic z okresu pruskiego świadczą o atrakcyjności tych ziem dla osadnictwa w wiekach minionych, turysta znajdzie tu niewiele zabytków materialnych starszych niż 150–200 lat. Wojny, pożary, nietrwała drewniana wiejska zabudowa sprawiły, że do naszych czasów przetrwało niewiele. O wiele solidniejszym budowniczym okazała się natura. Pozostawione po ustąpieniu lądolodu wysokie wzgórza, jeziora, głazy narzutowe i wkomponowana w to przyroda ożywiona nadal zachwycają, pomimo wielowiekowej ingerencji człowieka.

   Ograniczona objętość przewodnika nie pozwala na publikację wszystkich zebranych materiałów, niektóre z nich wymagają opracowania i weryfikacji. Na stronie internetowej przewodnika (www.warmiaznanainieznana.pl) będziemy sukcesywnie publikować materiały, które się tu nie zmieściły, oraz te, które nadeślecie Państwo na adres naszegady@o2.pl

   Za pomoc w gromadzeniu materiałów dziękujemy Państwu Bogumile i Piotrowi Brewkom, Panu Longinowi Rudzikowi, Panom Ernestowi i Łukaszowi Ruch. Szczególne podziękowania składamy Panu Wiesławowi Kołłątajowi w uznaniu dla jego ogromnej wiedzy o historii Warmii, którą zechciał się z nami podzielić.